Tortora-Sabbia (con fianchi Tortora)

Tortora-Sabbia (con fianchi Tortora)